Legislatie
 • Legislaţie europeană

 • Legislaţie naţională

  • OUG nr. 63/1999 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile alocate României de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare
  • OG 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizare necorespunzator
  • Hotararea Guvernului nr 1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizare necorespunzator
  • HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate din programele operationale
  • HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii
  • OUG nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta
  • Ordinul Comun nr. 1415/3399/2008 al Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile si Ministerului Economiei si Finantelor privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului Sectorial Mediu 2007-2013 cu modificarile si completarile ulterioare.
  • OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene.
  • HG 875/2011 norme metodologice de aplicare a OUG 66/2011
  • Legea 571/2003 privind codul fiscal actualizat
 • Legislaţie în domeniul achiziţiilor publice

  • OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare
  • HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare
  • OUG nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificările şi completările ulterioare
  • Ordin ANRMAP 302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale procesului verbal deschidere sedinta oferte si raportul procedurii
  • Ordin ANRMAP 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie
 • Legislaţie în domeniul apei

  • Legea nr. 51/2006 a servicilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarie ulterioare
  • Legea nr 241/2006 a servicului de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare
  • HG 246/2006 pentru aprobarea Stategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice
  • Ordinul 65/2007 privind aprobarea Medotologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare
  • Legea 107/1996 - legea apelor cu modificarile si completarile ulterioare
  • ORD29/N/1993 - pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie,institutii publice si agenti economici
  • ORD88/2007(ANRSC) - privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
  • ORD90/2007(ANRSC) - privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
  • L458/2002 - Calitatea apei potabile republicata
 • Legislaţie de mediu

  • OUG 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare
  • HG 930/2005 Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica
  • Ordinul 1278/2011 privind aprobarea instructiunilor pentru delimitarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica
  • Legea 211/2011 privind regimul deseurilor
  • HG 352/2005 privind aprobarea normelor pentru conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate
  • Ordinul 344/2004 norme tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura
  • HG188/2002 - Conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate cu modificarile si completarile ulterioare

Informatii de interes

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Comunicat de Presa - Stadiul implementării Proiectului „Fazarea proiectului «Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în jude... Mai mult...
Semnare contract În data de 06 Februarie 2017 s-a semnat Contractul de Finantare - "Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii ... Mai mult...
Utilizarea namolului ca fertilizator in agricultura Vineri, 30 septembrie 2016, a avut loc cel de al treilea eveniment de promovare a utilizarii namolului ca fertilizator in agricul... Mai mult...
Evenimente de informare la Scoala Matei Basarab Miercuri, 28 septembrie 2016, in cadrul scolii Matei Basarab din Targoviste au fost organizate 2 evenimente de informare adresate... Mai mult...
Eveniment de informare la Liceul Voievodul Mircea În data de 18 februarie 2016, elevii claselor a IX-a și a XI-a din cadrul liceului Voievodul Mircea din Târgoviște au participat... Mai mult...
Semnare contract În data de 11 Martie 2015 s-a semnat Contractul pentru Proiectul “Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare Titu” ... Mai mult...

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Brătianu,
nr.50, Târgoviște,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403
0800800168

Fax

004 0245611774
004 0245210299 (UIP)

adresa e-mail

secretariat@catd.ro
secretariat.uip@catd.ro(UIP)

Formular de alertă nereguli

Orice persoană implicată în implementarea/monitorizarea unui proiect finanţat prin POS Mediu, sau care deţine informaţii privind desfăşurarea proiectelor finanţate în cadrul POS Mediu, poate trimite Formularul de alertă privind neregulile la adresa de e-mail: sesizari-pos@mmediu.ro

Formular de alertă nereguli